-

Založení a vznik akciové společnosti

Společností existuje spousta a jsou hodně rozmanité. Dělí se dle nejrůznějších kritérií. To základní představuje dělení podle druhu podnikání. Nejrozšířenějším typem je akciová společnost.

Obecně o akciové společnosti

Akciová společnost (a.s.) označuje obchodní společnost, jež disponuje kapitálem, který se rozděluje na stejné podíly, tedy akcie. Lze je nakupovat a prodávat na kapitálovém trhu. Akcie mohou být vedeny na jméno nebo na majitele. Majitelé akcií jsou tzv. akcionáři a neručí vlastním jměním za závazky společnosti.

Od ledna roku 2014 upravuje náležitosti akciové společnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nahrazuje tak úpravu akciové společnosti v obchodním zákoníku.

Založení a vznik společnosti

Společnost se zakládá pomocí zakladatelské listiny anebo zakladatelské smlouvy. Druhá z možností se používá tehdy, když firmu hodlá založit více fyzických či právnických osob. Minimální výše základního kapitálu činí dva miliony korun. Jestliže se společnost zakládá s veřejnou nabídkou akcií, potom se nejnižší kapitál stanovuje na dvacet milionů korun.

Ať již se jedná o zakladatelskou listinu nebo smlouvu, musí vždy obsahovat obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, základní kapitál, počet akcií a jejich hodnotu, upisované vklady zakladatelů, ocenění nepeněžního vkladu odborným odhadem (když je nějaký nefinanční vklad), údaj o omezení převoditelnosti akcií na jméno, údaj o vkladu na úhradu emisního kurzu, forma splacení vkladu a další údaje o něm, určení správce vkladu a návrh stanov.

Aby mohla být vůbec společnost založena, je zapotřebí přijmout stanovy (veřejnou listinu). Rozlišují se termíny založení a vznik společnosti, protože společnost vzniká v den, kdy dojde k jejímu zapsání do obchodního rejstříku.

Dva způsoby založení akciové společnosti

Akciová společnost se dá založit dvěma způsoby:

bez upisování akcií: Počet akcií, jejich jmenovitá hodnota a upisované vklady zakladatelů se pohybují ve výši základního kapitálu a uvádí se v zakladatelské smlouvě nebo listině.

s výzvou k upisování akcií: Základní smlouva anebo listina obsahuje ještě navíc místo a dobu upisování akcií. Dále zahrnuje dobu a způsob úhrady upsaných akcií a jejich výši. 

Upisovatel je povinen ihned splatit minimálně 10% jmenovité hodnoty upisovaných akcií. Než se zahájí valná hromada, musí to být 30 %. Jakmile upisování akcií skončí, svolává se do 60 dnů.

Orgány akciové společnosti

Orgány akciové společnosti se odlišují na základě toho, pokud jde o dualistický nebo monistický systém.

V případě dualistického systému k nim patří:

valná hromada: Jedná se o nejvyšší orgán akciové společnosti. Řadí se sem všichni akcionáři. Valná hromada rozhoduje o založení společnosti, jejích stanovách a orgánech. Jejími dalšími úlohami je schvalování, rozdělení zisku a účetní uzávěrka. Hlasy se mezi akcionáře rozdělují dle počtu akcií, jež vlastní.

představenstvo: Značí statutární orgán. Řídí společnost a jedná jejím jménem. Zabezpečuje obchodní vedení firmy. Má tři členy. Ti se volí na dobu pěti let.

dozorčí rada: Představuje orgán kontrolní. Kontroluje hospodaření společnosti, účetnictví a veškeré související dokumenty. Dozorčí rada musí obsahovat minimálně tři členy. Další podmínkou je, že jejich počet musí být dělitelný třemi. Volí je valná hromada na dobu pěti let, a to maximálně.

U monistického systému mezi orgány akciové společnosti patří:

valná hromada: Funguje na totožné bázi jako v případě dualistického systému.
správní rada: Představuje kontrolně-řídící orgán. Většinou má tři členy.
statutární ředitel: Jde o statutární orgán, který jmenuje správní rada.

Zrušení a zánik akciové společnosti

Ke zrušení akciové společnosti může dojít dobrovolným, ale také i nedobrovolným způsobem. Co se týče druhé formy zániku, dochází ke zrušení na základě nařízení soudu z důvodu zrušení oprávnění k podnikatelské činnosti, jestliže se nezvolily orgány společnosti nebo se dva roky po sobě nekonala valná hromada.

Dobrovolně se akciová společnost ruší, pokud již uplynula doba, po níž se společnost zakládala, jestliže už dosáhla svého účelu nebo takové rozhodnutí schválila valná hromada.

Akciovou společnost je možné zrušit dvěma způsoby:

s likvidací: O zrušení společnosti rozhoduje pouze valná hromada. Aby k takovému zrušení opravdu došlo, musí být rozhodnuto dvěma třetinami hlasů. Z valné hromady se též musí vždycky pořídit notářský zápis. Provádí jej jmenovaný likvidátor. Z likvidačního zůstatku se nejprve vyplácejí nároky věřitelům a zbytek se pak dělí akcionářům podle zákona.

bez likvidace: Společnost se ruší z důvodu fúze (sloučení dvou nebo více firem), převodem kapitálu na akcionáře či jeho rozdělením. O konkrétních krocích rozhoduje valná hromada.

I tady rozlišujeme termíny zrušení a zánik společnosti. Akciová společnost zaniká tím dnem, kdy je vymazaná z obchodního rejstříku.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Přečtěte si i další články
Oblíbené články
Www tipy
  • Máte finance na stavbu nebo rekonstrukci, ale chybí vám nářadí a technika? Využijte pronájem stavební techniky od Boels!
  • Potřebujete pomoc s výběrem půjčky? Zkuste magazín Goldmag.cz, který vám přináší informace z oblasti osobních financí.
  • Tip na spolehlivý účetní program Money S3 vhodný pro drobné živnostníky i menší firmy.
  • eWay-CRM je profesionální CRM systém, jenž vám zefektivní projektové řízení. Neváhejte a vyzkoušejte zdarma!
  • Krátkodobá půjčka na řešení dočasné platební neschopnosti.
Kontakt a reklama